W tej sekcji dowiesz się więcej o Dedal Consulting.
Wśród Klientów, którzy nam zaufali są zarówno wielkie międzynarodowe koncerny jak i mniejsze polskie firmy.  Lista wszystkich firm, które skorzystały z naszej pomocy byłaby bardzo długa, dlatego...
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem naszego konsultanta na temat skutecznego wykorzystania, employer brandingu dla MŚP, który został opublikowany na łamach portalu Marketing & Biznes. Aby...
Kompleksowe badania w kilku obszarach po stronie respondenta zajmują od kilku do kilkunastu minut dla każdego obszaru.

Czy warto być przywódcą?

Przywództwo

Rzeczami można zarządzać, ludziom trzeba przewodzić
 
Fulmer W.E., Human Resource Management:
The Right Hand of Strategy Implementation
„Human Resource Planning”, Volume 12, No 4, 1995

Czym jest przywództwo?
Przywództwo to wytworzenie emocjonalnej relacji pomiędzy liderem (przywódcą) a tymi, którymi przewodzi.
Dzięki temu personel ma chęć, aby podejmować wysiłki na rzecz wspólnego celu.
Przywództwo jest oddziaływaniem na zachowanie innych ludzi. Różnica pomiędzy zarządzeniem a przewodzeniem , to różnica pomiędzy sprawieniem ,aby inni coś zrobili, a sprawieniem , aby chcieli to zrobić.

Co musisz wiedzieć o przywództwie?
Istnieją trzy poziomy przywództwa:

 • Kadra zarządzająca
 • Średni szczebel (liderzy liniowi)
 • Pracownicy „szerzący” kulturę promującą zmiany (konsultanci, pracownicy działów ZZL i rozwojowo-badawczych)

Oraz dwa aspekty

 • Strategiczny – polegający na jednoczesnym analizowaniu sytuacji i wyborze 
  możliwie najlepszego rozwiązania problemu oraz ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte decyzje,
 1. Zewnętrzne – jako umiejętność przeformułowania zewnętrznych potrzeb na wewnętrzną wizję,
  uwzględniającą przyszłość firmy i dzielona przez naczelne kierownictwo,
 2. Wewnętrzne – jako zdolność przetłumaczenia wizji na działania pracowników,
  wszystkie praktyki zarządzania, które doprowadzą do realizacji wizji
 • ​Osobowościowy – cechy takie jak inteligencja, odwaga, stanowczość, konsekwencja
 • w działaniu, elokwencja i kultura osobista predysponują do pełnienia roli lidera.

Jednak przywództwo nie jest związane jedynie z określonymi cechami osobowości, ale także z cechami sytuacji zadaniowej i sposobem zachowania się, którego można się nauczyć, mając odpowiednią wiedzę na ten temat i określone wzorce.

Aby odnieść sukces w swoich działaniach jako przywódca powinieneś także:

 • Zrozumieć pojęcie osobistej odpowiedzialności,
 • Wiedzieć, że znaczenie twojej pracy nie polega na tym, że zapewnia ci bezpieczeństwo, ale na tym, że żąda od ciebie nieustannego rozwoju,
 • Pamiętać, że przywództwo ma dwa aspekty: strategiczny i osobowościowy,
 • Rozumieć, że osobowościowy aspekt przywództwa musi wspierać aspekt strategiczny. Osobowość poprzedza strategię; dobra strategia jest tworzona przez błyskotliwy umysł i wdrażana przez silny charakter,
 • Znać zasadę realizowania celów biznesowych firmy czyli 4 x p: profity (profits-zyski), ludzie (people), produkty (products), duma (proud) – prestiż lub znaczenie społeczne,
 • Pamiętać, że przywództwo wymaga pracy grupowej. Lider powinien mieć umiejętność łączenia ambicji osobistych, niezależności myślenia z umiejętnościami myślenia w kategoriach kooperacji, komunikowania się, troszczenia się o innych, współdziałania, motywowania ludzi do własnego rozwoju.

Jak zostać przywódcą?

Przywództwo wymaga zmiany w twoim postępowaniu poprzedzonej transformacją
sposobu twojego myślenia.
Transformacja, aby była autentyczna, musi zajść we wszystkich pięciu dziedzinach
twojego życia: w pracy, w rodzinie, w twoim JA, w obszarze odpowiedzialności
społecznej i finansowej stabilizacji.
Istnieją 4 sposoby wyrażania wielkości w myśleniu i działaniu. Tworzą one
Diamentowy Model Przywództwa a prawdziwy przywódca jest zobowiązany do
bycia wielkim w zakresie każdego z nich:

 • Wizjonerstwo – przywódca-wizjoner ma zawsze większą perspektywę,
 • Realność – realistyczny lider odnosi się zawsze do faktów, co oznacza nieuleganie iluzjom,
 • Etyka – etyczny lider jest zawsze wrażliwy na ludzi,
 • Odwaga – odważny przywódca nie boi się inicjować zmian, działać i ryzykować oraz umożliwia innym działanie poprzez angażowanie ich we współpracę w zespołach.

Przewodzenie przez upoważnianie (upełnomocnianie) jest wynikiem
autonomii (samodzielności), kierowania, podtrzymywania (wspierania).
{U}poważnianie = {A}utonomia x {K}ierowanie x {W}spieranie

Style przywództwa

Powstało wiele różnych teorii na temat najwłaściwszego i najbardziej efektywnego stylu kierowania i zarządzania ludźmi. Skuteczność menedżera zawsze jednak zależy także od organizacji, grupy, którą się kieruje oraz poszczególnych jednostek. Jak się okazuje nie ma jednego idealnego stylu kierowanie, który byłby skuteczny w każdej sytuacji i w odniesieniu do każdego pracownika. Natomiast można wyróżnić kilka podstawowych stylów przywództwa, które dobierane w zależności od konkretnej sytuacji mogą okazać się skuteczne.
Poniższa koncepcja oparta jest na modelu przywództwa sytuacyjnego Hersey’a i
Blanchard’a, którzy sugeruję, że nie istnieje „najlepszy” styl przywództwa. Przeciwnie „efektywne” zachowania przywódcze to takie, które jest właściwe dla specyficznej sytuacji zaistniałej w środowisku.

Są dwie kategorie zachowań w relacji do podwładnych, które powinny być stosowane w celu zwiększenia efektywności menedżera. Są to:

 • zachowania skierowane na relacje (udzielanie zachęty, wsparcia i uznania) oraz
 • zachowania skierowane na zadania (udzielanie wskazówek, dyrektywność, strukturyzowanie).

Każdy z czterech stylów zarządzania może być efektywny, jeżeli stosowany jest we właściwym czasie i miejscu. Warunki określające efektywność danego stylu to:

 • chęć i zdolności ludzi (pracowników) do realizacji zadań,
 • natura wykonywanej przez nich pracy,
 • atmosfera miejsca pracy.

Poniższy schemat ilustruje wzajemne związki pomiędzy typem zachowań
zorientowanych na zadania a typem zachowań zorientowanych na relacji i
wynikające z tego 4 podstawowe style zarządzania.

Charakterystyka stylów przywództwa

 

Czy każdy może zostać przywódcą?
Weź udział w szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy!
Kliknij, aby skontaktować się z nami!

Polecamy nasze szkolenia z zakresu przywództwa!

 

Przeczytaj także: Jak delegować zadania?